Информации и документација СОЦДАД

Одлуката за утврдување на трошоците за печатење и чување на акцизните марки за обележување на тутунските добра и алкохолните пијалоци

Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација

Прирачник за корисници на Порталот за трговци на апликацијата UMS

Корисничко упатство за систем за управување со економски оператори – портал за трговци

Апликација за дигитални потпишување верзија 1.3.4

Пристап и управување со надворешни корисници

Прирачник за условите и правилата за пристап на економски оператори во системот за обработка на царински декларации и акцизни документи СОЦДАД

Барање за одобрување на пристап до Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Технички инструкции и напатсвија за пристап и управување со корисници ( надворешни корисници - еконосмкки оператори)

Техничка спецификација за веб сервисите на СОЦДАД

XSD - XML Schema definition

WSDL - Web Services Description Language

Модул за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

Бизнис спецификација за модулот за увоз

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци увоз (Работна верзија

Модул за извоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација на пораки за модулот за извоз

Бизнис спецификација за модулот за извоз

Структура и содржина на електронската извозна декларација

Извозна постапка со примена на СОЦДАД

Корисничко упатство за СОЦДАД – Портал за трговци извоз (Работна верзија)

Нови спецификации и XSD шеми за поврзани со гаранциите

Со овие измени се воведува новиот принцип за задолжување и раздолжување на гаранции при царинско складирање и привремено чување

(достапно само на тестна околина)

XSD шеми за валидација на пораките за увоз

Спецификација на пораки за модулот за увоз

XSD шеми за валидација на пораките за извоз

Спецификација на пораки за модулот за извоз

Модул за транзит

XSD шеми за валидација на пораките за транзит

Систем за инфромации пред пристигање (pre-arrival declaration)

XSD шеми за валидација на пораките пред пристигање

Интегрирана тарифна околина

Прирачник за ТАРИМ

Појаснувања

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД по член 232 од Царискиот закон

Насока за пополнување на налог за јавни приходи на образец ПП 50 во СОЦДАД

Појаснување на начин на пополнување на рубрика 40 - претходен документ

Пополнување на податок за ЛРН и комерцијален референтет број

Креирање на нови наименуванија во декларација со копирање

Увозна декларација начин на пополнување на ДВ1

Појаснување на начинот на поднесување на барање за друго лице

Насока за пополнување на податок за вредност на наименувание во модулот ИЗВОЗ

Насока за пополнување на рубрики од царинската декларација за повторен извоз при завршување на постапки со економски ефект за кои царинските декларации биле поднесени во системот ASYCUDA

Насока за начинот на завршување на постапките започнати во стариот систем за обработка на царински декларации и поднесување на декларации во новиот систем