Информации и документација ИТО

ТАРИМ модулот, Квота модулот и ЗТИ модулот се во оперативна примена и на веб страницата може да се пристапи до модулите со достапност на податоците наменети за надворешни корисници.

Со кликнување на стартувај на линкот за пристап на ИТО надворешните корисници имаат пристап до консултацискиот и калкулацискиот модул на ТАРИМ; квота модулот во кој се наоѓаат податоци за за днесните барања за квоти, дневните распределени количини на квоти и преостанатите количини на квоти за секој број на квота и ЗТИ модул каде се наоѓаат податоци за издадени податоци и со пребарување по соодветни параметри може да пребарате во издадените ЗТИ .

Пред поднесување на царинската декларација во СОЦДАД се препорачува користење на консултацискиот и калкулацискиот модул на ТАРИМ за точно да се утврдат тарифните и нетарифните мерки и нивната примена и да се направи пресметка на увозните и другите давачки како и да се провери примената на мерките на трговската политика. Со ваквиот пристап ќе се направи проверка на точноста на примената на тарифните и нетарифните мерки и калкулацијата на увозните и другите давачки во постапката на увоз/извоз.

Квота модулот во кој се наоѓаат податоци за за дневните барања за квоти, дневните распределени количини на квоти и преостанатите количини на квоти за секој број на квота и ЗТИ модул каде се наоѓаат податоци за издадени податоци и со пребарување по соодветни параметри може да пребарате во издадените ЗТИ.”

Корисничко упатство за модулот за пресметки

Корисничко упатство за модулот за модулот за десиминација

Техничка спецификација за пристап кон ИТО web сервисот

Прирачник за ТАРИМ