Царинска тарифа, вредност и потекло

При увоз или извоз на стоки, се врши распоредување на стоките согласно Царинската тарифа со цел да се обезбеди правилна примена на царинските и другите давачки, како и мерките на трговска политика поврзани со видот на стоката.

Утврдувањето на царинската вредност на стоките претставува основа за правилна пресметка на царинските и другите давачки.

Со цел да се влијае на економијата, да се урамнотежи или да се зголеми светската трговија може да се користат одредени привилегии, преференцијали (намалување или укинување на царинските стапки) или пак мерки за заштита на домашната индустрија во зависност од потеклото на стоката. Оттука произлегува потребата за точно утврдување на потеклото на стоката кое може да се дефинира како економска националност на стоките.