Информации и документација МАКЦИС

Регистрација во системот

За добивање на кориснички привилегии во ASYCUDA системот потребно е до архивата на Царинската управа да се поднесе следново барање

Барање за кориснички имиња во системите на Царинска управат

Е- регистрација во системот

Со зголемување на бројот на електронски апликации во Царинската управа наменети за економските оператори, се зголемува и бројот на корисници на истите. Заради поедноставување на процедурата за добивање на пристап кон електронските системи воведовме единствен образец, со кој идните корисници ќе можат да добијат пристап кон еден или повеќе електронски системи. Од една страна ќе се упрости процедурата за пристап на економските оператори, а од друга страна ќе се зголеми ефикасноста во поглед на менаџирање на човечките ресурси во Царинската управа кои работат на оваа проблематика и во другите служби кои работат на проследување на документите или нивно архивирање

Со употреба на оваа постапка се предвидува електронско поднесување на барање потпишано со валиден дигитален сертификат за пристап кон електронските системи на Царинската управа. Целата постапката завршува во моментот на доставување на барањето кај одговорното лице во Царинската управа за обработка на барањето.

За да поднесе електронско барање за пристап потребно е економскиот оператор да поседува валиден дигитален сертификат издаден од квалификуван издавач на сертификати во Република Македонија со одобрение од Министерството за информатилко општество и администрација, односно од КИБС или МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ. Барањата потпишани со други дигитални сертификати се сметаат за невалидни

Електронско барање за кориснички имиња во системите на Царинска управа

Прекин во Асикуда поради технички надградби

Прекин во Асикуда поради технички надградби

1. Прекин заради изработка на бекап на база

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради вршење бекап на податоци.

Испостава Период Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид

од Понеделник до недела - секој ден и празници

03:30ч - 04:25ч
1025 Пошта Скопје од Понеделник до недела - секој ден и празници 04:30ч - 04:50ч
1013 Терминал увоз од Понеделник до недела - секој ден и празници 22:00ч – 22:45ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:00ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници 00:00ч - 01:00ч
1015 Терминал извоз од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 03:57ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:00ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:00ч
3010 Штип од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:25ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:00ч
4020 Гевгелија од Понеделник до недела - секој ден и празници 04:30ч - 05:00ч
4040 Кавадарци од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 06:15ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 03:45ч
5010 Битола
5020 Меџитлија
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 04:10ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
од Понеделник до недела - секој ден и празници 03:30ч - 03:45ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

2. Прекин заради превземање на податоци од сервер

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради превземање на податоци.

Испостава Период Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој ден – и за време на викенд и празници 05:30ч - 05:43ч
1010 Скопје секој ден – и за време на викенд и празници 05:20ч - 06:30ч
1025 Пошта Скопје секој ден – и за време на викенд и празници 05:30ч - 05:38ч
1013 Терминал увоз секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:50ч
1030 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:25ч
1015 Терминал извоз секој ден – и за време на викенд и празници 06:15ч - 06:40ч
2010 Куманово секој ден – и за време на викенд и празници 05:30ч - 06:00ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:30ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој ден – и за време на викенд и празници 05:05ч - 05:20ч
3010 Штип секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 06:00ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој ден – и за време на викенд и празници 05:30ч - 05:57ч
4040 кавадарци секој ден – и за време на викенд и празници 01:00 – 02:40 ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:30ч
4020 Гевгелија секој ден – и за време на викенд и празници 05:10ч - 05:40ч
4010 Богородица патнички
4015 Богородица стоково
секој ден – и за време на викенд и празници 05:20ч - 05:25ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој ден – и за време на викенд и празници 05:15ч - 05:35ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој ден – и за време на викенд и празници 05:25ч - 05:30ч

За време на прекинот царинските работници не можат да работат со АСИКУДА.

3. Прекин заради полнење на гаранции

Во оваа табела се дадени периодите и времетраењата на прекините на АСИКУДА по царински испостави заради полнење на гаранции.

Испостава Период Времетраење на прекин
1050 Аеродром Скопје
5042 Аеродром Охрид
секој работен ден 17:30ч – 19:26ч
1010 Скопје секој работен ден 17:30ч – 19:00ч
1025 Пошта Скопје секој работен ден 20:00ч – 21:38ч
1013 Терминал увоз секој работен ден 17:30ч – 17:53ч
1014 Железници
2021 Табановце ж.
4021 Гевгелија ж.
секој работен ден 17:30ч – 18:30ч
1080 Тетово
1075 Блаце стоково
2030 Табановце стоково
секој работен ден 02:30ч – 04:11ч
1015 Терминал извоз секој работен ден 17:30ч – 18:00ч
2010 Куманово секој работен ден 20:00ч – 20:20ч
2050 Деве Баир
2051 Деве Баир
секој работен ден 22:00ч – 23:15ч
3050 Велес
1020 Бунарџик
секој работен ден 21:00ч – 22:10ч
3010 Штип секој работен ден 17:30ч – 17:50ч
3030 Делчево
5030 Прилеп
секој работен ден 23:00ч – 00:40ч
4040 Кавадарци секој работен ден 17:30ч – 18:30ч
4050 Струмица
4060 Ново Село
секој работен ден 17:00ч – 18:20ч
4020 Гевгелија секој работен ден 20:30ч – 20:50ч
5010 Битола
5020 Меџитлија стоково
секој работен ден 23:00ч – 02:30ч
5040 Охрид
5060 Струга
5070 Ќафасан стоково
секој работен ден 21:00ч – 21:15ч

За време на полнењето на гаранциите АСИКУДА апликацијате не работи.

Репликациски фајлови за Asycuda

Почитувани корисници,

на следните линкови можете да ги превземете репликациските фајлови за ажурирање на клиентскиот софтвер во Асикуда системот.

Внатрешни испостави - репликациски фајлови 2019

5042 - ЦИ Аеродром Охрид

5070 - ЦИ Ќафасан стоково

2030 - ЦИ Табановце стоково

4040 - ЦИ Кавадарци

1080 - ЦИ Тетово и 1075-ЦИ Блаце стоково

5060 - ЦИ Струга и 5040 ЦИ Охрид

5030 - ЦИ Прилеп и 3030 - ЦИ Делчево

4050 - ЦИ Струмица и 4060-ЦИ Ново Село стоково

3050 - ЦИ Велес и 1020-ЦИ Слободна зона Скопје

3030 - ЦИ Делчево

3010 - ЦИ Штип

2050 - ЦИ Деве Баир и 2051 ЦИ Деве Баир патнички

2010 - ЦИ Куманово

5010 - ЦИ Битола, 5020-ЦИ Меџитлија стоково

4020 - ЦИ Гевгелија

1050 - ЦИ Аеродром

1025 - ЦИ Пошта

1015 - ЦИ Скопје 2

1014 - ЦИ Скопје 4

1013 - ЦИ Скопје 3

1010 - ЦИ Скопје 1

Гранични испостави и збирни сервери - репликациски фајлови

Сервер 1000 - за СНИО (2005-2009)

Сервер 1000 - за СНИО заклучно со 2004 година

Апликација за изработка на ПП50 образец за плаќање на царински давачки