Борба против корупција

carina

Идентификување на корупцијата и злоупотребата на службена положба

Амбиент

  • Се случува при контактите со царинските службеници;
  • Колку повеќе директни контакти наметнати со регулативата и системот – толку поголем простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
  • Сложена и непрецизна регулатива со непотребни дискрециони права како причина за корупција и злоупотреба на службената должност;
  • Непостоечки или низок степен на транспарентност - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
  • Плаќање на давачки во готово - повеќе простор за корупција и злоупотреба на службената должност;
  • Македноската економија е сеуште високо увозно зависна – 80% од бизнисите мораат да работат со Царинската управа.

Последици

  • Нелегална трговија со наркотици, оружје, стоки со двојна намена;
  • Производство и дистрибуција на фалсификати и пиратерија;
  • Плаќања со готови пари
  • Перење пари;
  • Даночна евазија;
  • Економски криминал;
  • Финансирање тероризам;
  • Помали финансиски можности за задоволување на јавните потреби;
  • Намалена заштита на животот, здравјето и човековата околина;
  • Повисоки трошоци за легалната трговија;
  • Нелојална конкуреција и неповолен бизнис амбиент.

Активности за сузбивање на корупција

Стратегија за интегритет и борба против корупција во Царинската Управа на Република Северна Македонија 2019-2022

Ратификувана Конвенција на Обединети нации против корупцијата

Протокол за соработка за превенција и репресија на корупцијата и судирот на интереси

Ревидирана Аруша декларација

Кодекс на однесување на царинските службеници

Правила за ред и дисциплина во Царинската управа