Публикации и извештаи

Запазувајќи го принципот за транспарентно работење, Царинската управа редовно публикува годишни и квартални извештаи за своето работење.