Патници

Согласно позитивната законска регулатива постојат одредени правила и ограничувања во патнички промет кои се однесуваат на патниците при премин на граничен премин.
Повеќе информации за тоа која стока не се пријавува и не подлежи на плаќање увозни давачки, ограничувања поврзани со внесување и изнесување на ефективни странски пари како и за тоа кои законски пропишани дозволи и одобренија ви се потребни за внесување/изнесување на живи животни, производи од животинско и растително потекло ќе најдете подолу.

Упатството за спроведување на царински постапки во патнички промет

Попис на предмети кои патникот привремено ги внесува

Изјава за вредноста и количината на стоката