Систем за обработка на декларации и акцизни документи (СОЦДАД)

Царинската управа обезбедува 24/7 поддршка на крајните корисници за сите проблеми поврзани со функционирањето на СОЦДАД.

Проблемите корисниците ги пријавуваат на следнава електронска пошта:

Поддршка за корисниците на СОЦДАД (Контакти)

Систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) овозможува комуникација со компаниите на два начина и тоа:

  • Преку веб портал
  • Систем кон систем комуникација со примена на веб сервиси.

Неопходните спецификации се објавени со Информации и документација.

За сите неопходни информации обратете се на: