Царински постапки

Царинската управа над стоките кои се предмет на царинска контрола ги применува следните постапки:

  • транзит
  • увоз
  • извоз
  • поедноставни постапки
  • Постапки кои се применуваат во Технолошко индустриските развојни зони (ТИРЗ)