Царински долг и гаранции

Царински долг е обврска на лицето да го плати износот на увозни или извозни давачки кои се пропишани за предметната стока. Царинскиот орган наплатува увозни и извозни давачки и други давачки и даноци во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци.

Со гаранција се обезбедува плаќање на царински долг кој настанал или царински долг кој би можел да настане, како и други давачки и даноци за кои царинските органи се овластени да ги наплаќаат во согласност со прописите со кои се регулирани овие видови на давачки и даноци, како и камати кои настанале или би можеле да настанат во врска со давачките за кои гаранцијата е поднесена и прифатена.

Упатство за царински долг

Барање за прифаќање на банкарска гаранција / анекс

Барање за прифаќање на готовински депозит за обезбедување на долг во царинската постапка

Барање за прифаќање на поединечен готовински депозит

Барање одобрение за одложување на плаќање на царински долг

Пресметка/Решение за плаќање на одложените увозни давачки

Известување

Барање за враќање или простување Прилог 62

Барање за намален износ Прилог 60б

Барање за општа гаранција Прилог 60а

Гаранција Прилог 60

Потврда за готовински депозит Прилог 61

Прилог.1

Прилог.2

Прилог.3

Начин на пополнување на уплатница по решение