АЕО

Царинскиот орган, согласно утврдените критериуми во Царинскиот закон, а кога е потребно и по претходно извршени консултации со други надлежни органи на државната управа од областа на безбедноста и финансиите, одобрува статус на „овластен економски оператор“, за секој економски оператор регистриран во царинското подрачје на Република Северна Македонија.

Овластениот економски оператор користи олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи.

Прирачник за овластен економски оператор

Изјава за безбедност за овластени економски оператори

Прашалник за самооценување

Барање за уверение ОЕО

Стратегија за унапредување на статусот на овластен економски оператор 2021-2023

Список на овластени економски оператори

Имател Вид на одобрение Датум на стапување во сила
Европа АД Скопје ОЕОС Безбедност и сигурност 05.01.2019
Фершпед АД Скопје ОЕОЦ – Царински поедноставувања 13.02.2019
ИГМ-Трејд Доо Кавадарци ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 06.07.2019
Дени Интернационал Дооел Скопје ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 10.08.2019
Шенкер Шпедиција Дооел Скопје ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 20.10.2019
Беташпед Доо Скопје ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 04.11.2019
Викторија Шпед Доо Скопје ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 04.11.2019
Фалкон Логистик Доо Скопје ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност  20.11.2019
Мулти Шпед Дооел  Скопје  ОЕОЦ Царински поедноставувања  27.11.201
ВитаминкаАДПрилеп ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 29.01.2020

Нелт СТ Дооел Скопје

ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност

08.03.2020

ДММ Дрекслмајер Мануфактуринг

Македонија Дооел Кавадарци

ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност 20.06.2020

Јуба Доо Скопје

ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност

05.10.2020

Луна Шпед Доо Скопје

ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања/безбедност и сигурност

10.11.2020

Виатор и Вектор Доо Скопје

ОЕОЦ/ОЕОС Царински поедноставувања /Безбедност и сигурност

16.11.2020

Ју Ба Доо Скопје ОЕОСбезбедност и сигурност 05.12.2020

Ред Шпед Дооел Скопје

ОЕОФ за царински поедноставувања/безбедност и сигурност

07.12.2020

МОНМАР ДОО СКОПЈЕ

ОЕОС – безбедност и сигурност

08.06.2021

Стема Транспорт Дооел Скопје ОЕОС безбедност и сигурност 24.07.2021

Даути-Транспортшпед АД Скопје

ОЕОЦ царински поедноставувања

03.08.2021

ТРАНСЛОГ-ЕКСПРЕС ДООЕЛ Скопје ОЕОС – безбедност и сигурност 09.12.2021
Дел Кредере Дооел Куманово ОЕОЦ Царински поедноставувања 29.12.2021
Кромберг и Шуберт Македонија БТ Дооел Битола ОЕОС – безбедност и сигурност 24.01.2022