Царински закон

Царински закон

Уредби

Nov dokument

Уредба за спроведување на царински закон

Прилози кон Уредбата за спроведување на Царинскиот закон

Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Уредба за изменување на Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Прилози кон Уредбата за поблиските критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки

Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е одстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата

Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки, постапката за воведување на автономни мерки, како и начинот на нивно распределување или користење

Подзаконски прописи