Меѓународни конвенции

Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка, 01 јули 1994 година

Конвенција за формирање на Советот за царинска соработка
Усвоена 15 декември 1950 година, Брисел (во сила од 4 ноември 1952 година)
Ратификувана /
Стапенa на сила 01 јули 1994 година – по сукцесија
Измени/Дополнувања Измени на Конвенцијата со која се основа Советот за царинска сораобтка (усвоени од Советот на седницата во јуни 2007 година - сеуште не е во сила
Линк до депозитар на конвенцијата

Конвенција за заедничка транзитна постапка, 1 јули 2015 година

Конвенцијата за заедничка транзитна постапка
Усвоена /
Ратификувана во Скопје, 26 мај 2015 година
Стапенa на сила /
Измени/Дополнувања /
Закон за ратификација на Конвенцијата за заедничка транзитна постапка (консолидирана верзија)
Линк до депозитар на конвенцијата

Истанбулска конвенција, 21 јули 2006 година

Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истамбулската конвенција)
Усвоена /
Ратификувана Во Скопје, 1 март 2006 година
Стапенa на сила /
Измени/Дополнувања /
Меѓународна конвенција за привремен увоз (Истамбулската конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата

КЈОТО конвенција, 28 јули 2009 година

Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки
Усвоена 26 Јуни 1993 година
Ратификувана /
Стапенa на сила 30 Јули 1993 година
Измени/Дополнувања Указ за прогласување на Законот за ратификација на Протоколот за измени и дополнувања на Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (Кјото конвенција)
Линк до депозитар на конвенцијата

Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки (Кјото Конвенција)
Усвоена 26 јуни 1999 година, Брисел, амандмани на 3 февруари 2006 година , Брисел
Ратификувана 30 декември 2008 година
Стапенa на сила 28 јули 2009 година
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

СЕЛЕК конвенција, 7 октомври 2011 година

Конвенција за центарот за спроведување на закон во Југоисточна Европа (SELEC)
Усвоена 9 декември, 2009 година во Букурешт
Ратификувана 7 февруари 2011 година
Стапенa на сила 7 октомври 2011 година
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

ТИР конвенција, 2 декември 1993 година

Царинска конвенција за меѓународен транспорт на стоки со ТИР карнети (ТИР конвенција)
Усвоена 14 ноември 1975, Женева
Ратификувана 17 ноември 1991 година
Стапенa на сила 2 декември 1993– по сукцесија
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

ПEM конвенција

Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Усвоена 15.06.2011 година
Ратификувана 22.05.2012 година
Стапенa на сила 07.06.2012 година
Измени/Дополнувања /
Регионална Конвенција за Паневро-медитерански преференцијални правила на потекло
Линк до депозитар на конвенцијата

ЦМР конвенција, 28 септември 1997 година

Протокол кон Конвенцијата за спогодба за меѓународен сувоземен транспорт на стоки (ЦМР)
Усвоена 5 јули 1978, Женева
Ратификувана 26 мај 1997 година
Стапенa на сила 28 септември 1997
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата

ХР конвенција, 31 март 1995 година

Конвенција за хармонизираниот систем на имиња и шифрените ознаки на стоките
Усвоена 14 јуни 1983, Брисел, (амандмани 24 јуни 1986 година)
Ратификувана /
Стапенa на сила 31 март 1995 година – по сукцесија (ОД СФРЈ)
Измени/Дополнувања /
Линк до депозитар на конвенцијата