Курсна листа што се применува за утврдување на царинска вредност

Ако во постапката на утврдување на царинската вредност е потребно да се изврши конверзија на странска во домашна валута, согласно член 43 од Царинскиот закон, странската валута се пресметува во домашна валута според средниот курс утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (http://www.nbrm.mk)

Начинот на примена на средниот курс во постапката на утврдување на царинската вредност е пропишан во Правилникот за начинот на примена на средниот курс во постапка на утврдување на царинска вредност, објавен во Службен весник на РМ број 117/2009 (http://www.slvesnik.com.mk)

Курсна листа што се применува од 01.05.2022 година

Код Мај 2022
EUR 61.5648
USD 61.5648
GBP 74.2102
CHF 60.3103
SEK 5.9536
NOK 6.465
JPY 0.4448
DKK 8.2758
CAD 45.1653
AUD 41.9865