Лекови

Лекови

Во случај кога патникот лековите ги носи со себе потребна е потврда од матична здравствена установа со податоци за идентификација на лекот или медицинското средство и пациентот, видот на заболувањето, како и потпис на лекарот. Во случај кога лековите содржат опојни дроги или психотропни супстанции потребна е потврда издадена од страна на Агенцијата за лекови и медицински средства.