Директор

М-р Славица Кутиров

Датум на раѓање – 18 декември 1969 година.

Образование

 • Додипломски студии – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии. Насока: Компјутерска техника, информатика и автоматика, 1997 година.
 • Магистерски студии – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за електротехника и информациски технологии. Насока: Проектен менаџмент, 2015 година.

Професионално искуство

 • Директор – Министерство за финансии, Царинска управа, од 30 јули 2021 година.
 • Помошник директор – Министерство за финансии, Царинска управа, Сектор за информатички и комуникациски технологии (2018 – 2021)
 • Самостоен советник за управување со проекти – Министерство за финансии, Царинска управа, Сектор за информатички и комуникациски технологии (2006 -2018)
 • Главен инспектор –Министерство за финансии, Царинска управа, Сектор за контрола и истраги (2002 -2006)
 • Самостоен советник за развој – Министерство за финансии, Царинска управа, Сектор за информатички и комуникациски технологии (1998 - 2002)

Стручни активности

 • Член на Работната група на Владата на РСМ за воспоставување на Интегриран систем за анализа на ризик на инспекциските органи за контрола на стоки во РСМ (2011-2012)
 • Член на Работната група на Европската Комисија за воспоставување на Single Window концепт во ЕУ (2010-2011)
 • Проектен менаџер на Националниот тим на Владата на РСМ за воспоставување Single Window систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки – EXIM (2007-2009)
 • Член на Работната група на Владата на РСМ за воспоставување на интероперабилност помеѓу владините институции (2009-2010)
 • Член на Работната група за имплементација на концептот на интегрирано гранично управување (2006-2007)

Публикации

 • „Примена на стандарди и практики за зголемување на успешноста на проектите во владините институции”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Факултет за електротехника и информациски технологии, магистерски труд, 2015.
 • „Стандарди во менаџирањето на ризик”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Факултет за електротехника и информациски технологии, истражувачка студија, 2014.
 • „The role of Technical Assistance in supporting use of the WCO Data Model and WCO Single Window Data Harmonization Guidelines in promoting the development of Single Window solutions and makes the case for such programs in ‘Aid for Trade’ initiatives“, Светска трговска организација, OECD case study, 2011.
 • „Едношалтерски систем за увоз и извоз (Single Window) во Република Македонија”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски институт, истражувачка студија, 2009.
 • „Улогата на Царината во олеснувањето на трговијата”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски институт, истражувачка студија, 2009.
 • „Single Window Report - Executive Summary”, Светска царинска организација, 2009.
 • Светска царинска организација, „Single Window Data Harmonization and Standardization in the Republic of North Macedonia“, 2009.
 • „Feasibility Study for the Implementation of the Single Window concept in the Republic of North Macedonia”, Влада на Република Северна Македонија, 2007.