Е-учење

Царинската управа во насока на исполнување на стратешкиот приоритет Модернизација, овозможува изучување на царинската регулатива со помош на курсеви за електронско учење.

Овие курсеви се наменети како за царинските службеници, така и за бизнис заедницата која ги применува царинските прописи.

Курсевите се развиени од Европската комисија, како дел од активностите на програмата Царина 2020. Истите претставуваат едноставна алатка за професионален развој, но препорачуваме овие курсеви да бидат интегрирани во Програма за обука во која покрај електронското учење ќе бидат опфатени и други методи на обука.