Сервисен деск на Царинската управа

Царинската управа обезбедува континуирана поддршка на надворешните корисници на системите од еЦарина (СОЦДАД, НКТС, ИТО и ЕКСИМ) преку Сервисниот деск на Царинската управа.

Вработените во Сервисниот деск се одговорни за навремено и професионално одговарање на кориснички прашања и решавање на апликативни и технички проблеми со кои се соочуваат корисниците при спроведување на царинските постапки.

Корисничката поддршка е обезбедена континуирано 24/7 преку следната електронска пошта и телефонски броеви:

Поддршка од Секторот за ИКТ:

Поддршка од Дежурниот царински центар: