Односи со јавност

Почитувани корисници,

Добредојдовте во делот Односи со јавноста на интернет страницата на Царинската управа на Република Македонија. Ова е уште еден обид да ја подобриме комуникацијата со јавноста, да бидеме подостапни за граѓаните, деловната заедницата и медиумите. Наша цел е да ви овозможиме информации кои произлегуваат од надлежностите на Царинската управа, да ги слушнеме вашите сугестии, поплаки.

Одговорите на најактуелните прашања ги објавуваме во рубриката најчесто поставувани прашања.

Имајте предвид дека содржината на одговорите на поставените прашања е од информативен карактер и се однесува на прописите кои се на сила на денот на давањето на одговорот.

Царинските прописи и останатата регулатива, кои се применуваат во царинското работење, се предмет на континуирани прилагодувања, промени и дополнувања, така да, за спроведување на постапка за која сте се информирале на овој начин важат прописите на денот на спроведувањето на постапката.

Ви благодариме за укажаната доверба.

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Заштитено внатрешно пријавување укажувачот врши во институцијата за каде има сомневање или сознание дека е извршено, се врши или ќе се изврши казниво дело, или друго незаконско постапување со кое се загрозува јавниот интерес.

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Горан Спасевски
Началник на Одделение за внатрешна контрола
Сектор за професионална одговорност
Мобилен тел.: 070 355 769
Ул.: Лазар Личеноски бр. 13, 1000 Скопје
e-mail: ukazuvaci@customs.gov.mk

Правилник за заштитено внатрешно пријавување

Контакт лица за комуникација со граѓани со попреченост

Директорот на Царинска управа донесе решение број 04-064662/13-0002 од 22.11.2013 година со кое назначи одговорни лица за комуникација со граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, нивните податоци за контакт се:

Лице Област Е-маил Телефон
Мегди Адили Централна управа на Царинската управа megdi.adili@customs.gov.mk 02/3116-188 ext.207
Марија Велева Царинарница Скопје marija.veleva@customs.gov.mk 02/3171-770 and 3174-255
Ацо Божиновски Царинарница Куманово aco.bozinovski@customs.gov.mk 031-412-370
Роберт Јанев Царинарница Штип robert.janev@customs.gov.mk 032-380-801
Антонио Јанчев Царинарница Гевгелија antonio.jancev@customs.gov.mk 034-230-135
Ѓулсевен Исмаил Царинарница Битола gjulseven.ismail@customs.gov.mk 047-269-336 and 071-392-264

Одговорните лица се должни да им помогнат на лицата кои што имаат некаков вид и степен на попреченост и притоа да одговорат точно и навремено на потребите и барањата на овие лица. При укажувањето на помошта должни се да се однесуваат професионално, љубезно и одговорно.

Скопје, 25.11.2013 година

Офицери за заштита на лични податоци

Вера Мицевска
е-маил адреса: vera.micevska@customs.gov.mk

Методи Мицевски
е-маил адреса: metodi.micevski@customs.gov.mk

Наташа Трајановска
е-маил адреса: natasa.trajanovska@customs.gov.mk

Татјана Стоименова Паговскa
е-маил адреса: tatjana.pagovska@customs.gov.mk

Татјана Ивановска Христовска
е-маил адреса: tanja.ivanovska-hristovska@customs.gov.mk

Мартин Арнаутов
е-маил адреса: martin.arnautov@customs.gov.mk

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информациии од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски.

За пристап до информациите од јавен карактер на Царинската управа потребно е да се поднесе усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата - Царинска управа.

Барањето испратете го до службеното лице на Царинската управа надлежно за постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер на следната адреса.

Царинска управа
Ул. ‘’Лазар Личеноски’’ бр.13
1000 Скопје

Службени лица
Магдалена Димоска magdalena.arsova@customs.gov.mk 02 3 116 188
Драган Василевски dragan.vasilevski@customs.gov.mk 02 3 116 188

За подетални информаци околу праватa и обврските на барателите и имателите на информации од јавен карактер посетете ја веб страната на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер www.komspi.mk.

Листа на информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл.весник на РМ бр 13/06) и член 3 од Упатството за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер Царинската управа ја објавува следната листа на информации од јавен карактер:

Основни информации

 • Организациона шема
 • Годишни извештаи
 • Стратегија за развој
 • Царински кодекс

Закони

 • Закон за Царинска управа
 • Царински закон
 • Закон за Царинска тарифа
 • Закон за акцизи
 • Закон за царински мерки за заштита на право од интелектуална сопственост

Спогодби и договори за слободна трговија

 • Договoр за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Турција
 • Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и Украина
 • Спогодба за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Mакедонија и Европската Заедница
 • Договор за слободна трговија меѓу Република Македонија и ЕФТА државите
 • Договор за изменување и пристапување на Централно Европскиот договор за слободна трговија (ЦЕФТА)

Подзаконски акти

 • Уредба за спроведување на царинскиот закон
 • Уредба за поблиски критериуми и начинот на спроведување на ослободувањето од плаќање на увозни давачки, како и вредноста, количината и видот или намената на стоката која може да се ослободи од плаќање на увозни давачки
 • Уредба за начинот на продажба и постапување со стока која е одземена или која е отстапена во корист на државата и за распределба на средствата стекнати со продажбата
 • Уредба за поблиски услови кои мора да бидат исполнети за стоката да може да биде предмет на автономни мерки за намалување или укинување на увозните давачки,постапката за воведување на автономни мерки,како и начинот на нивно распределување или користење
 • Уредба за употреба на средства за присила како и носењето и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби
 • Одлука за усогласување и менување на царинска тарифа за 2010 година
 • Одлука за определување на видовите на стока кои се предмет на постапување на царинските органи на определени гранични премини
 • Правилник за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат
 • Правилник за начинот за докажување на исполнувањето на условите за здобивање и одземање на одобренијата за вршење на работи на застапување во царинските постапки и за царинската лиценца за вршење на застапување
 • Правилник за програмата и содржината на посебниот стручен испит за вршење на застапување во царински постапки и за определување на трошоци и надоместоци за спроведување на стручен испит
 • Правилник за видот и износот на царинските надоместоци за направени услуги во царинската постапка
 • Правилник за видот на документите и податоците кои се означени како службена, деловна и друга тајна, начинот на нивното чување и заштита
 • Правилник за формата и содржината и начинот на употреба на симболот на Царинската управа
 • Правилник за службена облека и ознаките на чиновите и начинот на нејзино доделување и користење на царинските службеници
 • Правилник за формата,содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација на царинските службеници
 • Правилник за формата и содржината на записникот за царински прекршок, како и формата и содржината на поканата за плаќање на глоба и платниот налог
 • Правилник висината на надоместоците за извршените услуги и почетната висина на закупнината на деловниот и рекламниот простор на граничните премини за патен сообраќај
 • Правилник за спроведување на законот за акцизите
 • Правилник за спроведување на Законот за царински мерки и заштита на права од интелектуална сопственост

Слободен пристап до информациии од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски. За пристап до информациите од јавен карактер на Царинска управа потребно е да се поднесе усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата - Царинска управа. Барањето испратете го до службеното лице на Царинска управа надлежно за постапување по барање за пристап до информации од јавен карактер.

Образец

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2020 година

Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2021 година

Граѓански дневник

“Граѓански дневник“ е иницијатива на Владата на Република Македонија и е одговор на барањето за решавање на проблемите со кои се среќаваат граѓаните во секојдневната интеракција со организациите или институциите кои обезбедуваат јавни услуги. За подетални информации во врска со иницијативата “Граѓански дневник“, посетете ја веб страната www.uslugi.gov.mk

Граѓански дневник на царинска управа на Република Северна Македонија

Упатство за постапување со формуларите од граѓанскиот дневник за оценување на услугите кои ги врши царинската управа